На сьогодні в Україні ситуація з ВІЛ-інфекції дозволяє стверджувати, що масштаби епідемії продовжують поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення епідемічної значимості статевого шляху передачі ВІЛ.

Завдяки реалізації комплексу заходів, спрямованих на призупинення епідемії ВІЛ-інфекції на виконання Загальнодержавної національної соціальної програми та підтримці Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших міжнародних організацій, в країні з’явились перші ознаки уповільнення епідемічного процесу ВІЛ-інфекції.

Сьогодні Івано-Франківська область належить до регіонів із низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності,від захворювань, зумовлених СНІДом.

Перший випадок ВІЛ-інфекції в Івано-Франківській області був зареєстрований в травні 1992 р. у жінки 16 років, яка з 14 років мала численні незахищені сексуальні контакти. Померла у 2002 р. від захворювань, зумовлених СНІДом.

У період 1993-1994 рр. випадків ВІЛ-інфекції в області не зареєстровано.

У 1995 р. було зареєстровано 2 випадки ВІЛ-інфекції, у т.ч. 1 серед споживача ін’єкційних наркотиків (СІН). В 1996 р. з 11 випадків ВІЛ-інфекції 6 було зареєстровано серед СІН, а з 1997р. поширення хвороби набуло епідемічного характеру, що було пов’язано з проникненням вірусу імунодефіциту людини у середовище СІН. Парентеральний шлях інфікування ВІЛ, зумовлений спільним використанням шприців, голок та обладнання для приготування наркотиків, був домінуючим до 2005 р., а у 2006 р. частки сексуального та парентерального шляхів передачі були майже однаковими. Тенденція збільшення кількості ВІЛ-інфікованих осіб з 1999 р. в Івано-Франківській області набула сталого характеру і зберігається до сьогодні.

Станом на 01.07.2015 року в області перебуває на обліку 881 ВІЛ-інфікованих осіб в тому числі зі СНІДом 331.

Дорослих 814 та 67 дітей (25 ВІЛ-інфікованих та 42 дітей до 18 місяців). В стадії СНІДу на обліку перебуває 331 хворих, з них – 13 дітей.

Найбільша частка випадків ВІЛ-інфекції реєструється серед міського населення області – 62% у 2013 р та понад 60% у 2014 р. Але, при цьому частка сільського населення поступово збільшується (2005 р. – 32 %, 2012, 2013 рр. – 38%, 2014 р. – майже 40%).

Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області з 2007 р. стає статевий шлях інфікування. Частка осіб, які інфікувалися статевим шляхом, у 2012 р. становила майже 57,%, у 2013 р.–63,5%; у 2014 р.–69%, парентеральним шляхом, унаслідок уведення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, – у 2012 р. – 24,4%, у 2013 р. – майже 17,0%, у 2014 р. – майже 14% . Частка дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у 2012 р. становила 18,6%, у 2013 р. – 18,9%, у 2014 р. – 17,4%.

Особливістю епідемічного процесу в області є ситуація, коли протягом останніх років, при низькому рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію, реєструється велика кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, яка в 2011,2012,2013,2014 рр. та I кварталі 2015р становила 78%, 72%; 55,8%; 53,5% та 55,1%, відповідно (Рис 1) зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, яка в 2011, 2012 та 2013 рр. становила 78%,  72% та 55,8%, відповідно.

Однією з причин такої ситуації, скоріше за все, може бути та обставина, що протягом багатьох попередніх років в області було низьке охоплення медичним наглядом осіб, яких було виявлено за результатами сероепідмоніторингу. Наприклад, охоплення медичним наглядом у 2005 р. становило лише 29%.

В останні роки в області реєструється поступове збільшення частки випадків ВІЛ-інфекції серед жінок від загальної кількості випадків ВІЛ-інфекції. Якщо в 2005 р. ця частка становила 34%, то в 2012 – 2013 рр. вона збільшилася до 38%, а у 2014 р. майже до 42%, тобто починає превалювати статевий шлях передачі (при домінуючому сексуальному шляху передачі співвідношення чоловіків і жінок, як правило, буває 1до1), що, у випадку неприйняття адекватних заходів протидії, може призвести до генералізації епідемії ВІЛ-інфекції.

У віковій структурі ВІЛ-інфікованих осіб переважає вікова категорія 25 – 49 років (у 2012 р. – 64%, у 2013 р. – 62%, у 2014 р. – 64%). Останніми роками частка випадків у цій віковій категорії майже не змінилася у 2005 р. вона становила 63,5%. А у віковій категорії 15 – 24 роки спостерігається тенденція до зменшення частки випадків ВІЛ-інфекції (21,6% у 2005 р.; 13,3% у 2012 р.; 6,3% у 2013 р.; 12,0% у 2014 р.). Разом з тим, про те, що інфікування ВІЛ в області продовжується, свідчить реєстрація випадків ВІЛ-інфекції серед молодшої вікової категорії населення – 23 випадки серед осіб 15-24 років у 2012 р., 10 випадків у 2013 р. та 22 випадки у 2014 р., I квартал 2015 р. -6 випадків.

За даними офіційної статистики, за період 2009-2014рр. в країні спостерігається чітка тенденція до зниження інфікованості ВІЛ серед вагітних та донорів.

Проте, у віковій структурі нових зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції спостерігається, так зване «постаріння» – збільшується частка ВІЛ-інфікованих осіб старше 30 років

Відмічається збільшення кількості взятих на «Д» облік як серед чоловіків так і серед жінок. Як, що проаналізувати  групу жінок та чоловіків до та після 25 років то можна відмітити, що в групі жінок та чоловіків до 25 років зберігається тенденція стабільності в кількості осіб, які взяті на «Д» облік. А в групі жінок та чоловіків після 25 років реєструється збільшення кількості осіб, які взяті на «Д» облік. Це корелюється з даними  по Україні, а саме за статистичними даними з 2009р по 2013 р. в Україні спостерігається стала тенденція до зниження частки випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у віковій групі 15-24 роки. Це свідчить про «старіння» епідемії, тобто значна більшість ВІЛ-позитивних осіб, які вважаються новими випадками, була інфікована декілька років тому. Такий висновок підтверджується великою кількістю уперше зареєстрованих ВІЛ-інфікованих осіб, яким було встановлено III-IV клінічні стадії ВІЛ-інфекції на момент взяття їх під медичний нагляд а це 45,65%. від взятих на «Д» облік (Україна -44%- 2013р). Але це негативна тенденція великої кількості випадків пізнього виявлення осіб з клінічними ознаками ВІЛ-інфекції. Такі дані потребують поліпшення планування заходів щодо розширення доступу до консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію усіх контингентів населення, насамперед, для осіб з груп ризику, та своєчасного взяття під диспансерний нагляд виявлених ВІЛ-позитивних осіб.

Якщо проаналізувати динаміку нових випадків ВІЛ-інфекції з урахуванням місця проживання (місто, село) то можна констатувати, що епідемія повільно поширюється серед сільського населення області.

Зростання показників захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу є результатом не тільки несвоєчасного виявлення та реєстрації ВІЛ-позтивних осіб, але й обмеження у медичних послугах для ЛЖВ- рівень охоплення АРТ тх, хто потребує не досягає 80%.

Сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції як в Україні так і області характеризується високою активністю прихованого компоненту епідемічного процесу, котрий формується за рахунок недіагностованих хворих на ВІЛ-інфекцію

Забезпечення вільного доступу всього населення до послуг добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію визнано найбільш ефективним та найменш затратним заходом подолання епідемії, що підтверджується досвідом країн Західної Європи та США.

У жодній країні світу епідеміологічний нагляд не дозволяє визначити реальну кількість ВІЛ-інфікованих осіб та хворих на СНІД. Офіційні дані епіднагляду містять інформацію лише про тих осіб, які пройшли тестування на антитіла до ВІЛ і перебувають під медичним наглядом.

Відмінність між кількістю ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом, та оцінною кількістю людей, які живуть з ВІЛ, означає, що для значної кількості ВІЛ-інфікованих українців їхній ВІЛ-позитивний статус залишається невідомим, а це, у свою чергу, створює умови для передачі ВІЛ.

Разом з тим, на сьогодні в Україні одним з найбільш розвинутих компонентів профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу є система консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію (КіТ). Розвинута система закладів охорони здоров’я, які надають послуги КіТ в Україні, гарантує принаймні територіальну доступність цих послуг для населення. На етапі залучення до КіТ державний сектор охорони здоров’я забезпечив майже повне охоплення тестуванням вагітних та 100% обстеження донорів. Також в останні роки в країні було урегульовано низку інших питань, а саме: законну можливість для осіб віком 14-18 років за бажанням отримати послуги КіТ без дозволу батьків; забезпечення рутинного нагляду за послугами з консультування; урегулювання діяльності мобільних пунктів КіТ; визначення нового порядку тестування на ВІЛ-інфекцію з можливістю використання швидких тестів для скринінгу тощо. ВІЛ-сервісні неурядові організації, які реалізують проекти профілактики ВІЛ/ІПСШ серед груп підвищеного ризику, продовжували надання послуг КіТ з використанням швидких тестів для виявлення антитіл до ВІЛ у рамках програми Глобального Фонду для боротьби зі СНІД, туберкульозом та малярією. Їх діяльність було спрямовано на профілактику інфікування ВІЛ шляхом формування навичок безпечної поведінки при вживанні наркотичних речовин та сексуальних контактах через надання до та післятестового консультування, а також переадресацію осіб з позитивним результатом швидкого тесту до центрів СНІДу чи кабінетів Довіри закладів охорони здоров’я з метою проведення остаточної діагностики.

Враховуючи те, що сьогодні значна кількість людей, які живуть з ВІЛ, в Україні не знає про свій ВІЛ-позитивний статус, необхідно підвищити рівень охоплення послугами з тестування та консультування представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ та поліпшити якість цих послуг, що є дуже важливим як для профілактики інфікування ВІЛ, так і для зниження смертності від захворювань зумовлених ВІЛ.

Практикою доведені доцільність, корисність і виправданість саме превентивних заходів та дій на запобігання поширенню ВІЛ, які спрямовані на зміну поведінки і способу життя людей.

Первинна профілактика ВІЛ та обізнаність щодо проблеми ВІЛ/СНІДу відіграють важливу роль у комплексній протидії епідемії. Необхідними передумовами для цього є політична відданість, підвищення використання ресурсів шляхом впровадження економічних підходів, збільшення державних ресурсів та впровадження відповідних програм для повернення у зворотному напрямі невисоких на сьогодні темпів поширення ВІЛ-інфекції серед загального населення, насамперед серед молоді.

На сьогодні збільшення випадків передачі ВІЛ статевим шляхом пов’язано з небезпечною сексуальною поведінкою СІН та їхніх статевих партнерів.

Також стає очевидним, що в країні розвивається епідемія ВІЛ-інфекції серед ЧСЧ. Це ключова група підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, де широко практикується ризикована поведінка. Незахищені статеві контакти серед ЧСЧ зумовлюють невелику частку вперше зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції в країні – 1,2% серед усіх зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції в 2013 р. та 1,4% у 2014 р.

Перспектива майбутнього країни залежить, насамперед, від пошуку оптимальних шляхів збереження та зміцнення здоров’я населення, зокрема, молоді, яка потребує більшої уваги щодо охоплення профілактичними та лікувальними програмами, постійного доступу до базової інформації про ВІЛ/СНІД, статеве та репродуктивне здоров’я. Для здійснення цих заходів необхідно забезпечити чітку координацію зусиль органів державної влади та громадських організацій, об’єднань молоді у сфері запровадження здорового способу життя, як одного з напрямів державної молодіжної політики.

Епідемічна ситуація з ВІЛ/СНІДу по Івано-Франківській області

(I півріччя 2015р)

 

       Станом на 01.07.2015 року в області перебуває на обліку 881 ВІЛ-інфікованих осіб в тому числі зі СНІДом 331.

Дорослих 814 та 67 дітей (25 ВІЛ-інфікованих та 42 дітей до 18 місяців).  В стадії СНІДу на обліку перебуває 331 хворих, з них – 13 дітей.

Показник захворюваності на ВІЛ-інфекцію зменшився порівняно з аналогічним періодом 2014р. і склав 6,3 на 100 тис.населення. Захворюваність на СНІД такаж зменшилась і склала 3,4 на 100 тис.населення (2014р- 4,3 на 100 тис.нас.)

Показник поширеності ВІЛ-інфекції в області збільшився і склав 63,6 (57,2–1 півріччя 2014р) на СНІД 24,0 на 100 тис.населення.

Найвищі показники зареєстровано по м.Івано-Франківську

За I півріччя 2015р взято на диспансерний облік 100 ВІЛ інфікованих осіб (2014р. 97 осіб) в т.ч. зі СНІДом 48 осіб проти 59 за аналогічний період 2014р., з них 87 дорослих та 13 дітей

З них чоловіків 63, жінок – 37.

По шляхам інфікування:

 • Статевим шляхом – 66 (75,8%);
 • Парентеральним – 21(24,1%)

Шляхи передачі ВІЛ-інфекції в області

 

Збільшилась кількість ВІЛ-інфікованих за аналогічний період 2014р., яких взято під диспансерне спостереження, серед споживачів ін’єкційних наркотиків (СІН) та їх відсоток від загальної кількості ВІЛ-інфікованих від 12 осіб (12,4%) до 21 осіб (24,1%)

За 6 місяців звітного року на облік взято 87 дорослих хворих

– за клінічними стадіями –

І стадія – 30 хворих (34,5%)

ІІ стадія – 15 хворих (17,2%)

ІІІ стадія – 4 хворих ( 4,6%)

ІV стадія – 38 хворих ( 43,7%)

За місцем проживання:

– м.Івано-Франківськ – 18, з них 8 в стадії СНІДу

– Тисменицький район – 5 з них 3 в стадії СНІДу

– Коломийський район – 11. з них 3 в стадії СНІДу

– Городенківський район –4, з них 3 в стадії СНІДу

– Долинський район – 5, з них 2 в стадії СНІДу

– Богородчанський район – 4, з них 1 в стадії СНІДу

– Галицький район – 1, з них 1 в стадії СНІДу

– Рогатинський район – 6, з них 3 в стадії СНІДу

– Рожнятівський район –5, з них 2 в стадії СНІДу

-Тлумацький район – 3, з них 2 в стадії СНІДу

– Косівський район – 6, з них 3 в стадії СНІДу

– Надвірнянськи район – 7, з них 2 в стадії СНІДу

– Калуський район – 7, з них 2 в стадії СНІДу

-Верховинський район – 1

– Снятинський район – 3, з них 2 в стадії СНІДу

– Іногородній ( Полтава) – 1 ( тимчасовий облік)

За звітний період з диспансерного обліку знято 30 чоловік, в тому числі: померло -18 чол., з них 1 дитина народжена ВІЛ-інфікованою жінкою ( померла в ! добу віж асфіксії), вибули за межі області – 4 чол., в тому числі 3 дітей, знято 8 дітей у зв‘язку із зникненням антитіл до ВІЛ.

За даним сероепідмоніторингу обстежено на наявність ВІЛ-інфекції 35304 громадянин України в тому числі ШТ – 2872, з них виявлено позитивних результатів 134 показник загальної інфікованості населення регіону становить – 0,37%.

Інфікованість серед групи осіб з ризикованою поведінкою (101.1;102.1;104;103;105.1) склала 1,06%

Код 102.1( активні споживачі ін`єкційних наркотичних речовин)163 особипозитивних 19. Показник інфікованості серед активних споживачів ін’єкційних наркотиків лишається високим і складає – 11,6%. Від оціночної кількості споживачів ін’єкційних наркотиків (Код 102.1) обстежено всього 3,07%.

Інфікованість за Кодом 104 (особи, із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом) склала 0,78%.

За Кодом 105.1 (особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами) 0,45%.

Інфікованість за Кодом 108.1 (первинний донор) склала 0,08%.

Інфікованість серед вагітних, які обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності (Код 109.1) склала 0,079%.

За кодом 103 (особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом) обстежено лише 3 особи.

Відсоток обстежених осіб з груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ від загальної кількості проведених тестувань за кошти місцевого бюджету у звітному періоді  2015 р. становить 12,2% (214р- 13,1%, Україна – 11,3%).

 

Станом на 01.07.2015 року антиретровірусну терапію отримує 629 хворий на ВІЛ-інфекцію/СНІД, що складає 71,1% від диспансерної групи та 96,2 % від потребуючих АРТ.

В тому числі:

-Державний бюджет – 538

– Глобальний Фонд  – 91, в тому числі 1 підліток

– Дорослі – 607

– Діти- 22 ( + 2 дитини в «Охматдиті»)

За 6  місяців 2015 року на антиретровірусну терапію взято 95 хворих (78 хворому АРТ призначено вперше 17 хворим АРТ було відновлено), з них: дорослих – 93, дітей – 2. Відмічається збільшення кількості хворих взятих на АРТ. Однак є ряд проблем з призначенням АРТ: відмова хворих від лікування антиретровірусними препаратами, низька прихильність до АРТ, вживання наркотичних, психотропних речовин та алкоголю, самовільне припинення прийому препаратів, інші.

За 6 місяців 2015 року з АРТ знято 24  хворих, з них:

– померло –8

самостійна відміна прийому ліків, відмова від АРТ – 14

– вибуло – 2

Станом на 01.07.2015 року призначенню антиретровірусної терапії підлягає 25 хворих, з них 1 дитина (за клінічними, імунологічними та вірусологічними показниками ).

Під наглядом перебувало 67 дітей, з них народжених ВІЛ-інфікованими жінками 65 дітей.

До 18 місяців в ст. підтвердження – 42 дітей, з них до 1 року народження 25 дітей.

Знято з обліку всього 10 дітей:

Із зникненням антитіл – 8 дітей;

2 дітей вибули за межі області;

Взято під нагляд 12 дітей.

Народилось за 1 півріччя 13 дітей

З них:

1 дитина померла до доби

 

ВІЛ – інфікованих дітей 23, з них 1 дитина до року. В стадії СНІДу – 13 дітей

Розподіл за клінічними стадіями:

І кл.ст. 2 дітей (1 дитина до року)

ІІ кл.ст. 4 дитини

ІІІ кл.ст. 6 дітей

ІV  кл.ст.13 дітей

 

3а 6 місяців 2015 року померло 18 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, які перебували на диспансерному обліку в обласному центрі СНІДу.

Встановлено, що у всіх померлих виявлено мікст-інфекцію та поліорганну патологію, проте безпосередні причини смерті наступні:

–         а) 13 хворих померло від захворювань, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією (від СНІДу);

–         б) 4 хворих померло від хвороб не пов’язаних із ВІЛ-інфекцією;

–         1 хворих від інших захворювань;

–         цироз печінки змішаного ґенезу – 3 хворих;

–         в) причина смерті невідома – 1;

 1. Ко-інфекція ВІЛ/Туберкульоз -8 хворих (померли в ОКІЛ, ОФПЦ, Коломийському ПТД, Калуському ПТД).
 2. З 18 хворих, які померли у першому кварталі 2015 року, антиретровірусну терапію отримувало 8 хворих, 8 хворих мали покази до призначення антиретровірусної терапії, однак АРТ не було призначено у зв язку з лікуванням опортуністичних інфекцій, у 2 хворих не було показів до призначення АРТ.

Особливістю епідемічного процесу в області є ситуація, коли протягом останніх років, при низькому рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію, реєструється велика кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в пізніх стадіях ВІЛ-інфекції, яка в 2011,2012,2013,2014 рр. та I кварталі 2015р. становила 78%, 72%; 55,8%; 53,5% та 55,1%, відповідно

Це відбувається внаслідок пізнього обстеження на ВІЛ та невчасного звертання в центр СНІДу для взяття на облік та проведення диспансерного спостереження, через зміну клінічної стадії хворим з КО-інфекцією ВІЛ та туберкульоз.

За 6 місяці 2015 року на облік взято 22 хворих з туберкульозом легень з 87 ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, вперше взятих на облік. Померло 8 хворих з КО-інфекцією ВІЛ/ТБ.

 

За 6 місяців 2015 року на обліку перебувало 17 ВІЛ-позитивних вагітних, дані наведені в таблиці.

Кількість зареєстрованих ВІЛ-інфікованих вагітних 

 

Станом на 01.01.2015р.на обліку перебувало 7 ВІЛ-інфікованих вагітних. За 6 місяців 2015 року на облік взято 10 ВІЛ-позитивних вагітних. За звітний період під спостереженням знаходилось 17 вагітних. За звітний період у 12 ВІЛ-позитивних вагітних вагітність закінчилась пологами, народилось 12 дітей, таким чином на 01.07.2015 року під спостереженням перебуває 5 ВІЛ-позитивних вагітних, отримують профілактику вертикальної трансмісії антиретровірусними препаратами – 4 вагітних, 1 вагітна ПВТ не отримує ( за терміном вагітності). Всі ВІЛ-позитивні вагітні, які перебували на обліку в першому півріччі 2015 року отримали профілактичне лікування антиретровірусними препаратами.

 

 

В області у I півріччі поточного року проведено 23609 дотестових та 22098 післятестових консультувань щодо наявності ВІЛ-інфекції.55,1% від всіх проведених ДКТ складає кількість ДКТ, які проведені акушерсько-гінекологічною службою.

Висновки:

 1. Область належить до регіонів із низьким рівнем захворюваності на ВІЛ-інфекцію та низьким рівнем смертності, від захворювань, зумовлених СНІДом.
 2. Збільшуються поступово показники поширеності ВІЛ-інфекції в районах та містах області.
 3. Домінуючим шляхом передачі ВІЛ-інфекції в області лишається статевий шлях інфікування, але парентеральний шлях, ще має досить високі відсотки, внаслідок чого споживачі ін’єкційних наркотиків ще лишаються рушійною силою епідпроцесу.
 4. Особливістю епідемічного процесу в області є ситуація, коли протягом останніх років, при низькому рівні захворюваності на ВІЛ-інфекцію, реєструється велика кількість нових випадків ВІЛ-інфекції в пізніх стадіях ВІЛ-інфекції.
 5. Зростає кількість випадків ВІЛ-інфекції серед жінок.
 6. Низький рівень проведення до тестового та після тестового консультування, щодо наявності ВІЛ-інфекції в закладах охорони здоров’я області приводить до розвитку III-IV стадії захворювання у ВІЛ-інфікованих, і при зверненні за медичною допомогою до закладів ЗОЗ не отримують належного проведення ДКТ щодо наявності ВІЛ-інфекції.
 7. При низькій захворюваності на ВІЛ-інфекцію, в області реєструється висока захворюваність на СНІД.